pixelcode

Cenník

AUDIT

Pri stanovení ceny za audit sa riadime Etickým Usmernením vydaným Slovenskou Komorou Audítorov (SKAU) o dobe trvania auditu, ktoré definuje, aby cena za audit bola v súlade s etickými princípmi, a aby jej minimálna výška bola taká, aby bolo možné audit vykonať v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi ISA. Na základe tohto usmernenia máme záväzne stanovenú minimálnu dobu trvania auditu v hodinách podľa veľkosti podnikateľského subjektu, ktorá sa určuje ukazovateľom TOTAL, vyjadrujúci súčet majetku spoločnosti (netto), tržieb a finančných výnosov. TOTAL pre účtovné jednotky, ktorým to ustanovujú osobitné predpisy a zákony, sa vypočítava iným spôsobom, a preto radšej odporúčame, aby ste nás ohľadne nezáväznej orientačnej cenovej ponuky kontaktovali priamo.

Akonáhle poznáme TOTAL spoločnosti, Etické Usmernenie SKAU nám stanovuje minimálny rozsah hodín na výkon Auditu, ktorý sa následne vynásobí hodinovou sadzbou audítorskej spoločnosti. Naša hodinová sadzba sa pohybuje medzi 20-100 €/hod. v závislosti od zložitosti obchodnej spoločnosti.

Orientačnú cenu za Audit si teda môžete vypočítať na základe našej hodinovej sadzby a nižšie uvedenej tabuľky z Etického Usmernenia SKAU.

TOTAL (v Mil. EUR)

Minimálny počet hodín

do 0,4

20-35

0,4 – 1

30 – 50

1 – 2

40 -60

2 – 4

50 – 80

4 – 10

70 – 120

10 – 20

100 – 200

20 – 63

180 – 360

63 – 166

300 – 700

Počet hodín sa stanovuje individuálne na základe údajov z účtovnej závierky za overované obdobie alebo za predchádzajúce účtovné obdobie. Ak chcete vedieť konkrétnu cenu za audit Vašej spoločnosti, neváhajte nás požiadať o nezáväznú cenovú ponuku alebo nás kontaktujte.           

Nezáväzna ponuka

INÉ AUDÍTORSKÉ SLUŽBY

Vzhľadom na to, že rozsah iných audítorských služieb závisí od veľkosti účtovnej jednotky, presnú cenu za iné audítorské úkony nie je možné vopred špecifikovať, avšak pri každom úkone sa vychádza z našej hodinovej sadzby. Ak chcete vedieť konkrétnu cenu za jednotlivý audítorský úkon, neváhajte nás priamo kontaktovať a my Vám do 24 hodín pošleme nezáväznú cenovú ponuku.

ÚČTOVNÍCTVO

Cenu za vedenie účtovníctva a za jednotlivé účtovné úkony stanovujeme podľa toho, či sa jedná o jednoduché alebo podvojné účtovníctvo, a či je účtovná jednotka platcom DPH alebo nie je. Na základe týchto faktorov sa potom odvíja cena za zaúčtovanie jedného účtovného záznamu. Účtovný záznam je napríklad 1 pokladničný doklad alebo 1 vydaná faktúra, alebo 1 pohyb na bankovom účte. Čím viac záznamov za mesiac máte, tým je cena za jeden záznam nižšia. K zaúčtovaným záznamom je potom ešte potrebné pripočítať sumy za jednotlivé účtovné úkony, ktoré sú nevyhnutné. Týmto spôsobom si viete vypočítať orientačnú cenu vedenia Vášho účtovníctva u nás. Ceny jednotlivých účtovných záznamov a úkonov nájdete nižšie.

ÚČTOVNÉ POLOŽKY

Jednoduché účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

Počet záznamov za mesiac

Cena za záznam neplatca DPH

Cena za záznam platca DPH

Počet záznamov za mesiac

Cena za záznam neplatca DPH

Cena za záznam platca DPH

do 50

0,85 EUR

0,90 EUR

do 50

0,90 EUR

0,95 EUR

do 100

0,80 EUR

0,85 EUR

do 100

0,85 EUR

0,90 EUR

do 200

0,75 EUR

0,80 EUR

do 200

0,80 EUR

0,85 EUR

do 300

0,70 EUR

0,75 EUR

do 300

0,75 EUR

0,80 EUR

do 400

0,65 EUR

0,70 EUR

do 400

0,70 EUR

0,75 EUR

do 500

0,60 EUR

0,65 EUR

do 500

0,65 EUR

0,70 EUR

nad 500

0,55 EUR

0,60 EUR

nad 500

0,60 EUR

0,65 EUR

ÚČTOVNÉ Ú​KONY

Cena účtovného úkonu

Cena

Zavedenie novej firmy

30 €

Vystavenie faktúry

2 €

Vypracovanie daňového priznania k DPH

15 €

Vypracovanie kontrolného výkazu

15 €

Vypracovanie súhrnného výkazu

15 €

Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb

od 50 €

Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb (typ A)

od 20 €

Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb (typ B)

od 40 €

Vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel

15 €/vozidlo

Vypracovanie výkazu o príjmoch a výdavkoch

od 25 EUR

Vypracovanie výkazu o majetku a záväzkoch

od 25 EUR

Vypracovanie riadnej účtovnej závierky pre právnickej osoby + poznámky

od 200 EUR

Vypracovanie mimoriadnej alebo individuálnej účtovnej závierky + poznámky

od 400 EUR

Prepracovanie už spracovaných úkonov (vinou alebo na žiadosť klienta)

100 % ceny úkonu

Vypracovanie opravného/ dodatočného daňové priznania, výkazov (vinou alebo na žiadosť klienta)

100 % ceny úkonu

MZDY A PERSONALISTIKA

Mzdy a personalistika

Cena

Zavedenie zamestnanca

30 €

Spracovanie miezd pre 1 - 3 zamestnancov

10 €/zamestnanec

Spracovanie miezd pre 4 - 6 zamestnancov

9 €/zamestnanec

Spracovanie miezd pre 7 - 10 zamestnancov

8 €/zamestnanec

Spracovanie miezd pre 11 - 30 zamestnancov

7 €/zamestnanec

Spracovanie miezd pre 30 a viac zamestnancov

6 €/zamestnanec

Spracovanie evidencie stravných lístkov

3 €/zamestnanec

Oprava mesačných výkazov (vinou alebo na žiadosť klienta)

10 €

Prihlásenie/odhlásenie zamestnávateľa do sociálnej poisťovne

30 €

Prihlásenie/odhlásenie zamestnávateľa do zdravotnej poisťovne

30 €

Prihlásenie/odhlásenie zamestnávateľa na daň zo závislej činnosti

30 €

Prihlásenie/odhlásenie zamestnanca do sociálnej poisťovne

5 €/zamestnanec

Prihlásenie/odhlásenie zamestnanca do zdravotnej poisťovne

5 €/zamestnanec

Založenie osobného spisu zamestnanca pri nástupe k zamestnávateľovi

5 €/zamestnanec

Vypracovanie pracovnej zmluvy

od 30 €

Vypracovanie dohody o vykonaní práce

od 20 €

Vypracovanie dohody o pracovnej činnosti

od 20 €

Vypracovanie dohody o brigádnickej činnosti

od 20 €

Vypracovanie dodatku k pracovnej zmluve

od 15 €

Vypracovanie ukončenia pracovného pomeru

od 20 €

Vypracovanie iných dohôd medzi zamestnávateľom a zamestnancom

od 20 €

Vyhotovenie tuzemského cestovného príkazu

5 €

Vyhotovenie zahraničného cestovného príkazu

8 €

Vypracovanie potvrdenia o PN, OČR

5 €

Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti

5 €

Vyhlásenie ročného zúčtovania preddavkov dane na daň z príjmov zo závislej činnosti

10 €/zamestnanec

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti

15 €

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov dane zo závislej činnosti

5 €

Potvrdenia týkajúce sa zamestnanca

5 €/potvrdenie

ÚČTOVNÉ BALÍČKY

Toto je prehľad účtovných balíčkov, ktoré využívajú naši klienti. Pre každého klienta vieme pripraviť komplexný mesačný balík služieb ušitý na jeho mieru, podľa jeho potrieb za výhodnú cenu.

Ak máte záujem vedieť, koľko by ste u nás zaplatili za komplexné účtovné služby, kliknite na tlačidlo "MÁM ZÁUJEM", vyplňte krátky formulár a my Vám do 24 hodín pošleme orientačnú cenovú ponuku.

Mám záujem

OSTATNÉ SLUŽBY

Správy, reporty a dokumentácia

Úkon

Cena

Vypracovanie ekonomických správ a reportov

Individuálne podľa rozsahu

Vypracovanie správ z kontroly účtovníctva

Individuálne podľa rozsahu

Vypracovanie správ a potvrdení o platobnej neschopnosti a predĺžení

Individuálne podľa rozsahu

Vypracovanie transferovej dokumentácie

od 400 €

Vypracovanie výročných správ

od 200 €

Vypracovanie vnútropodnikových smerníc

od 50 €

Vypracovanie štatistických výkazov

od 50 €

Vypracovanie evidencie jázd motorového vozidla

20 €/vozidlo

Vypracovanie podnikateľských zámerov, podnikových a marketingových stratégií

Individuálne podľa rozsahu

Vypracovanie splnomocnení a čestných vyhlásení

od 50 €/dokument

Poradenstvo a zastupovanie klientov

Úkon

Cena

Poradenstvo a konzultácie ku komplexnej daňovej a účtovnej problematike

50 €/hodina

Poradenstvo pri zostavovaní účtovných výkazov a daňových priznaní všetkého druhu

Ekonomické, podnikateľské, organizačné a marketingové poradenstvo a konzultácie

Vypracovanie písomného stanoviska k daňovým problémom klienta

Optimalizácia daňových povinností klienta

Daňové poradenstvo pri vzniku, zániku, konkurzoch, likvidáciách alebo zlúčení firiem

Poskytovanie informácií o aktuálnych zmenách v daňových zákonoch

Zastupovanie klienta pred správcom dane

Zastupovanie klienta pred správcom dane pri daňovom konaní

Zastupovanie klienta pred inými inštitúciami a úradmi

Zastupovanie klienta v banke

Vaše podnikanie

Úkon

Cena

Založenie spoločnosti

od 250 € (závisí od právnej formy)

Zápis zmien v spoločnosti

od 120 € (závisí od závažnosti zmien)

Registrácia/zrušenie registrácie spoločnosti na daň z príjmu právnických osôb

50 €

Registrácia/zrušenie registrácie spoločnosti na daň z príjmu fyzických osôb SZČO

50 €

Registrácia/zrušenie registrácie spoločnosti na daň z pridanej hodnoty

50 €

Zmena právnej formy spoločnosti

Individuálne, závisí od právnej formy

Zrušenie spoločnosti

od 180 € (závisí od spôsobu zrušenia)

Virtuálne sídlo pre našich klientov na prestížnej adrese v Bratislave – Staré Mesto

30 €/mesiac