pixelcode

Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nasledovné zásady definujú a upravujú podmienky spracovania osobných údajov návštevníkov webovej stránky www.fbconsulting.sk, jej používateľov a zákazníkov, ktorí prostredníctvom tejto stránky požiadajú o zaslanie informácií alebo o zaslanie nezáväznej cenovej ponuky.

Prevádzkovateľ a správca Vašich osobných údajov

Internetová stránka a doména www.fbconsulting.sk je prevádzkovaná spoločnosťou FB CONSULTING s.r.o., so sídlom Kráľovské údolie 22, 81102 Bratislava, IČO: 46 869 727, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 84544/B, ktorá je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytnete a zodpovedá za vaše osobné údaje v zmysle platných predpisov o ochrane osobných údajov. FB CONSULTING s.r.o. je zároveň správcom Vašich osobných údajov a ako správca aj určuje za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu Vašich osobných údajov. 

Právny dôvod na spracovanie Vašich osobných údajov 

Právnym dôvodom na spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas týmto udelený FB CONSULTING s.r.o. v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z.(ďalej len „GDPR“). Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné na to, aby FB CONSULTING s.r.o. mohla riadne plniť a zabezpečovať služby.

Úvodné ustanovenia
Zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“) obsahujú bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci služieb spoločnosti

FB CONSULTING s.r.o. a pri realizácii služieb objednávaných prostredníctvom kontaktného formuláru, o právach osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané, a o zodpovedajúcich povinnostiach a postupoch FB CONSULTING s.r.o. ako poskytovateľa služieb.
FB CONSULTING s.r.o. je oprávnená tieto ZOOÚ meniť, pričom o prevedenej zmene informuje objednávateľov mailom obsahujúcim ich nové znenie. Objednávateľ je povinný sa oboznámiť s novým znením ZOOÚ.
Tieto ZOOÚ nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zaslania na kontaktnú adresu.

Definície pojmov

Zásady ochrany osobných údajov (ZOOÚ) definujú všeobecné pojmy a pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré aplikuje obchodná spoločnosť FB CONSULTING s.r.o., so sídlom Kráľovské údolie 22, 81102 Bratislava, IČO: 46 869 727, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 84544/B, pri spracúvaní osobných údajov objednávateľov služieb a ďalej pri spracúvaní osobných údajov objednávateľov služieb FB CONSULTING s.r.o.

FB CONSULTING s.r.o. je dodávateľom služieb v oblasti účtovníctva a audítorstva, a zároveň prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR. FB CONSULTING s.r.o. využíva pri spracúvaní osobných údajov aj služby a nástroje, predovšetkým software, sprostredkovateľov, ktorí sú bližšie identifikovaní ďalej v týchto ZOOÚ.

Užívateľ alebo Záujemca  je každá fyzická osoba, ktorá poskytla svoje osobné údaje spoločnosti FB CONSULTING s.r.o. prostredníctvom Internetovej stránky a domény www.fbconsulting.sk na základe mailu, telefonátu, cookies alebo osobne (napr. v rámci stretnutia) za účelom návštevy a používania Internetovej stránky a domény www.fbconsulting.sk , alebo za účelom zasielania informácií o poskytovaných službách, a o novinkách v oblasti služieb spoločnosti FB CONSULTING s.r.o..

Objednávateľ služieb FB CONSULTING s.r.o. je každá fyzická osoba, ktorá poskytla svoje osobné údaje spoločnosti FB CONSULTING s.r.o. prostredníctvom Internetovej stránky a domény www.fbconsulting.sk na základe mailu, telefonátu, osobne alebo kontaktného formuláru (napr. v rámci stretnutia) za účelom poskytnutia alebo objednania služieb FB CONSULTING s.r.o..

Ochrana osobných údajov je súhrn technických, organizačných a personálnych opatrení, ktoré FB CONSULTING s.r.o. ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov, prijal za účelom bezpečného spracúvania osobných údajov objednávateľov služieb.

GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré sa aplikuje na spracúvanie osobných údajov v rámci EÚ, vrátane Slovenskej republiky.

Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým sa popri GDPR riadi spracúvanie osobných údajov v Slovenskej republike. FB CONSULTING s.r.o. spracúva osobné údaje objednávateľov služieb FB CONSULTING s.r.o. spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a v ich medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd užívateľov, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.

Osobné údaje sú údaje týkajúce sa fyzickej osoby ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, telefonický a mailový kontakt, cookies alebo online identifikátor (ďalej len „OÚ“).

Informácie o spracúvaní OÚ

Objednávateľovi, ktorého osobné údaje FB CONSULTING s.r.o. spracúva, náležia práva dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sú upravené najmä v § 19 – § 28 tohto zákona (a ďalej v GDPR). Práva dotknutej osoby tvoria predovšetkým tieto okruhy práv, ktoré si užívateľ môže uplatniť voči FB CONSULTING s.r.o.:

1.      Právo na poskytnutie informácií o spracúvaní OÚ, ktoré spočíva v zodpovedajúcej povinnosti FB CONSULTING s.r.o. poskytnúť pri získavaní OÚ dotknutej osobe bližšie informácie o ich spracúvaní, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.

2.      Právo na prístup k spracúvaným OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať FB CONSULTING s.r.o. o vydanie potvrdenia o tom, že sú o danej dotknutej osobe spracúvané OÚ, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.

3.      Právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať FB CONSULTING s.r.o., aby bez zbytočného odkladu vykonal opravu spracúvaných OÚ týkajúcich sa danej dotknutej osoby, vymazanie týchto OÚ alebo obmedzenie spracúvania týchto OÚ, v rozsahu a z dôvodov stanovených zákonom o ochrane osobných údajov.

4.      Právo na prenosnosť OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať FB CONSULTING s.r.o. o odovzdanie OÚ spracúvaných o danej dotknutej osobe v štruktúrovanej podobe a prenesenie týchto údajov k inému prevádzkovateľovi spracúvania OÚ, ak je to technicky možné.

5.      Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosti namietať voči FB CONSULTING s.r.o. spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané na základe nevyhnutného oprávneného záujmu (právny základ). Pokiaľ FB CONSULTING s.r.o. nepreukáže nevyhnutný oprávnený záujem na spracúvaní, nesmie OÚ namietajúcej osoby ďalej spracúvať na daný účel.

6.      Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosti namietať voči FB CONSULTING s.r.o. spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané na účel priameho marketingu vrátane profilovania. Pokiaľ dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na účely priameho marketingu, nesmie FB CONSULTING s.r.o. ďalej spracúvať OÚ namietajúcej osoby na tento účel.

Vyššie uvedené práva si užívateľ môže uplatniť formou písomnej žiadosti adresovanej FB CONSULTING s.r.o., prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky, prípadne telefonicky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na platforme v sekcii Kontakt).

Účely spracúvania OÚ s určením právneho základu spracúvania OÚ, rozsahu spracúvaných OÚ, doby uchovávania OÚ, identifikáciou sprostredkovateľov/príjemcov OÚ sú nasledovné:

a) Registrácia záujemcu (štatutárneho zástupcu alebo iného zástupcu)
FB CONSULTING s.r.o. spracúva OÚ na základe súhlasu záujemcu o služby alebo objednávateľa služieb, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefonický kontakt, názov organizácie ktorú zastupuje, jej IČO, adresu a lokalizačné informácie dostupné na GKU a prehlásenie o udelení súhlasu konať v jej mene. FB CONSULTING s.r.o. neukladá, nezhromažďuje a ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o zdravotnom stave, vyznania alebo viery a pod.
Uvedené OÚ spracúva za účelom administratívneho spracovania legálnych postupov a procesov pre účel dodania objednaných služieb v rozsahu, aký objednávateľ požaduje aj prostredníctvom dodávateľov služieb poskytujúcich odborné poradenstvo a špecializované práce vyžadujúce poskytnutie OÚ pre nutné uvedenie informácií o objednávateľovi pri komunikácií s útvarmi štátnej správy.
Poskytnuté OÚ FB CONSULTING s.r.o. ďalej spracúva za účelom zaradenia záujemcu do databázy záujemcov, ktorým FB CONSULTING s.r.o. zasiela informácie o poskytovaných službách a o novinkách v oblasti služieb spoločnosti FB CONSULTING s.r.o.. Právnym základom pre uvedené spracúvanie je nevyhnutný oprávnený záujem FB CONSULTING s.r.o..
Záujemca udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel alebo oprávneného namietania spracúvania OÚ.

b) Registrácia objednávateľa (štatutárneho zástupcu alebo iného zástupcu)
FB CONSULTING s.r.o. spracúva OÚ na základe súhlasu objednávateľa, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefonický kontakt, názov organizácie ktorú zastupuje, jej IČO, adresu a lokalizačné informácie dostupné na GKU a prehlásenie o udelení súhlasu konať v jej mene. FB CONSULTING s.r.o. neukladá, nezhromažďuje a ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o zdravotnom stave, vyznania alebo viery a pod.
OÚ žiadateľov sú ďalej poskytnuté zmluvnému dodávateľovi, ktorí tieto OÚ spracúvajú za účelom dodania špecializovaných služieb. Bez poskytnutia OÚ dodávateľovi špecializovaných služieb nie je možné dodanie služieb FB CONSULTING s.r.o..
Poskytnuté OÚ FB CONSULTING s.r.o. ďalej spracúva za účelom zaradenia objednávateľa do databázy žiadateľov, ktorým FB CONSULTING s.r.o. zasiela informácie o poskytovaných službách a o novinkách v oblasti služieb spoločnosti FB CONSULTING s.r.o.. Právnym základom pre uvedené spracúvanie je nevyhnutný oprávnený záujem FB CONSULTING s.r.o..
Objednávateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel alebo oprávneného namietania spracúvania OÚ.

c) Objednávka služieb
FB CONSULTING s.r.o. spracúva OÚ na základe objednávky užívateľa (právny základ spracúvania: zmluva, objednávka), a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefonický kontakt, názov organizácie ktorú zastupuje, jej IČO, adresu a lokalizačné informácie dostupné na GKU a prehlásenie o udelení súhlasu konať v jej mene. FB CONSULTING s.r.o. neukladá, nezhromažďuje a ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o zdravotnom stave, vyznania alebo viery a pod.
Uvedené OÚ spracúva za účelom realizácie objednávky služieb (napr. dodanie účtovných alebo audítorských služieb) poskytovaných FB CONSULTING s.r.o.. Poskytnuté OÚ FB CONSULTING s.r.o. ďalej spracúva za účelom zaradenia užívateľov do databázy užívateľov, ktorým FB CONSULTING s.r.o. zasiela informácie o poskytovaných službách a o novinkách v oblasti g služieb spoločnosti FB CONSULTING s.r.o.. Právnym základom pre uvedené spracúvanie je nevyhnutný oprávnený záujem FB CONSULTING s.r.o..
FB CONSULTING s.r.o. spracúva OÚ užívateľa po dobu realizácie objednávky až do uplynutia stanovenej reklamačnej lehoty, resp. až do okamihu oprávneného namietania spracúvania OÚ.

Užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu 2 rokov až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ alebo oprávneného namietania spracúvania OÚ.

FB CONSULTING s.r.o. spracúva na účely profilovania aj Cookies – malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) užívateľa počas používania webstránky. FB CONSULTING s.r.o. pomocou cookies skúma účinnosť webstránky a správanie užívateľov. Cookies vo všeobecnosti neobsahujú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých fyzických osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení užívateľa aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookies. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve webstránky. Informácie, ktoré FB CONSULTING s.r.o. zhromažďuje prostredníctvom webstránky zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej sa užívateľ pripojil na platformu, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adwords. Tieto cookies je možné vypnúť v účte Google. Samotný počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, avšak v takom prípade je možné, že niektoré funkcie webstránky nebudú prístupné. Viac informácií o fungovaní cookies môžete nájsť napr. na: http://www.youronlinechoices.com/sk/.

Spracovateľské nástroje sprostredkovateľov (predovšetkým on-line aplikácie, software), ktoré FB CONSULTING s.r.o. používa pri spracúvaní OÚ užívateľov:

Záverečné ustanovenia

Služby FB CONSULTING s.r.o. a s tým súvisiace poskytovanie OÚ je dobrovoľné. FB CONSULTING s.r.o. získava OÚ užívateľov iba v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na riadne zabezpečovanie služieb. Následkom neposkytnutia OÚ je nemožnosť využívania služieb.

Pokiaľ FB CONSULTING s.r.o. spracúva osobné údaje užívateľa na základe jeho súhlasu, má užívateľ právo kedykoľvek a bezplatne tento súhlas odvolať – tzn. aj pred skončením platnosti jeho udelenia. Odvolanie súhlasu vykoná užívateľ formou písomného odvolania adresovaného FB CONSULTING s.r.o., prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na portáli v sekcii Kontakt). Pokiaľ FB CONSULTING s.r.o. spracúva osobné údaje užívateľa na základe svojho nevyhnutného oprávneného záujmu, má užívateľ právo kedykoľvek a bezplatne takéto spracúvanie namietať. Námietky môže užívateľ vykonať formou písomného oznámenia adresovaného FB CONSULTING s.r.o., prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na portáli v sekcii Kontakt).
Objednávateľ má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov postupom podľa § 99 až § 103 zákona o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ má za to, že došlo k porušeniu jeho práv pri spracúvaní OÚ.