pixelcode

Čo je štatutárny audit?

Možno Ste sa už stretli s pojmami audit, audit účtovnej závierky, audit účtovných výkazov, finančný audit, štatutárny audit či zákonný audit. V súčasnosti platný zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov upravuje len pojem štatutárny audit a štatutárny audítor, ale prakticky sa stále jedná o jedno a to isté.

Štatutárnym auditom sa rozumie overovanie individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie individuálnej výročnej správy alebo konsolidovanej výročnej správy podľa zákona o účtovníctve alebo aj na základe rozhodnutia účtovnej jednotky, ktorá nemá povinnosť overovania individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovania individuálnej výročnej správy alebo konsolidovanej výročnej správy. Štatutárny audit v účtovných jednotkách so sídlom na území Slovenskej republiky sa vykonáva podľa medzinárodných audítorských štandardov, s nimi súvisiacich vyhlásení a štandardov vzťahujúcich sa na výkon štatutárneho auditu.


Kto vykonáva štatutárny audit?

Štatutárny audit vykonáva štatutárny audítor a audítorská spoločnosť.

Štatutárny audítor je fyzická osoba, ktorá je zapísaná v zozname štatutárnych audítorov, ktorý vedie Úrad pre dohľad nad výkonom auditu a má oprávnenie na vykonávanie štatutárneho auditu (ďalej len „licencia“). Štatutárny audítor vykonáva štatutárny audit vo svojom mene a na svoj účet alebo ako spoločník, štatutárny orgán alebo ako zamestnanec audítorskej spoločnosti v jej mene a na jej účet alebo ako zamestnanec štatutárneho audítora v jeho mene a na jeho účet.

Audítorská spoločnosť je právnická osoba, ktorá je zapísaná v zozname audítorských spoločností, ktorý vedie Úrad pre dohľad nad výkonom auditu a má licenciu. Ďalej platí, že štatutárny audítor a audítorská spoločnosť sú pri výkone štatutárneho auditu nestranní a nezávislí od účtovnej jednotky, v ktorej vykonávajú štatutárny audit. Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť vykonávajú štatutárny audit za odplatu na základe písomnej zmluvy o audite.

Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť nesmú napr. vykonávať štatutárny audit v účtovnej jednotke, ak sa zúčastňujú na rozhodovacích procesoch a ak nie sú od nej nezávislí.


Kto má povinnosť štatutárneho auditu?

Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom – štatutárneho auditu majú:

 • Obchodné spoločnosti, ktoré povinne vytvárajú základné imanie alebo družstvá, pričom spĺňajú aspoň 2 z nasledujúcich podmienok počas 2 účtovných období:
  • priemerný počet zamestnancov >30
  • čistý obrat >2 000 000 Eur
  • majetok „ brutto“ >1 000 000 Eur
 • Obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú obchodované na regulovanom trhu.
 • Účtovné jednotky so zostavenou účtovnou závierkou podľa medzinárodných účtovných štandardov.
 • Účtovné jednotky podľa osobitného predpisu.
 • Právnické osoby vymedzené v § 50 zákona o dani z príjmov, ktorých suma ročného podielu prijatej dane je vyššia ako 35 000 eur, a to za účtovné obdobie, v ktorom boli tieto finančné prostriedky použité. Táto účtovná závierka musí byť overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, ak osobitný predpis neustanovuje inak.


Praktický príklad – kedy vzniká zákonná povinnosť štatutárneho auditu

Príklad 1:

Obchodná spoločnosť poskytuje služby. Za rok 2017 mala tržby z poskytovania služieb vo výške 2 200 000 Eur a zamestnávala 31 zamestnancov. V roku 2018 vykáže obrat už  3 500 000 Eur pri rovnakom počte zamestnancov.

Odpoveď:

Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť za rok 2018 bude už musieť mať overenú účtovnú závierku audítorom, pretože dve za sebou účtovné obdobia presiahla dva limity pre povinnosť auditu.


Príklad 2:

Obchodná spoločnosť má účtovné obdobie kalendárny rok. Za účtovné obdobie roka 2018 prekročila celkovú sumu majetku 1 mil. Eur a čistý obrat presiahol 2 mil. Eur. Musí mať účtovná jednotka za toto účtovné obdobie ÚZ overenú audítorom?

Odpoveď:

To, či spoločnosť bude musieť ÚZ za rok 2018 overiť audítorom, musí testovať aj rok predchádzajúci, t. j. rok 2017. Ak aj v tomto roku splní podmienky pre overenie ÚZ audítorom, potom ÚZ  za rok 2018 musí byť overená  audítorom. 

Ak účtovná jednotka za rok 2017 nesplní podmienky pre overenie, ÚZ za rok 2018 nemusí byť overená audítorom, pretože nesplnila podmienky testované za dve účtovné obdobia za sebou. 


Dobrovoľný štatutárny audit

Spoločnosť sa môže rozhodnúť aj pre dobrovoľný audit napríklad z dôvodu kúpy, predaja firmy alebo podielu, na žiadosť spoločníkov alebo pre posilnenie dôveryhodnosti firmy.


Priebeh štatutárneho auditu

Štatutárny audit v účtovných jednotkách so sídlom na území Slovenskej republiky sa vykonáva podľa medzinárodných audítorských štandardov, s nimi súvisiacich vyhlásení a štandardov vzťahujúcich sa na výkon štatutárneho auditu.  Pri výkone štatutárneho auditu sa môžu použiť dodatočné postupy auditu alebo dodatočné požiadavky k medzinárodným audítorským štandardom, len ak to vyplýva z osobitného predpisu. Nepoužiť niektoré medzinárodné audítorské štandardy alebo výnimočne vyňať ich určité časti s prihliadnutím na vnútroštátne podmienky je možné, len ak to vyplýva z osobitného predpisu. O priebehu výkonu štatutárneho auditu vedú štatutárny audítor a audítorská spoločnosť audítorskú dokumentáciu podľa medzinárodných audítorských štandardov. Súčasťou audítorskej dokumentácie je aj zmluva, na základe ktorej je vykonávaný štatutárny audit, plán a program štatutárneho auditu, správa štatutárneho audítora, individuálna účtovná závierka alebo konsolidovaná účtovná závierka, výročná správa alebo konsolidovaná výročná správa a ďalšie doklady dokumentujúce priebeh výkonu štatutárneho auditu.


Zoznam článkov