pixelcode

Čo obsahuje správa od audítora?

Výsledkom štatutárneho auditu je štatutárnym audítorom vypracovaná správa audítora. Správa audítora musí obsahovať vymedzenie účtovnej závierky, ktorá je predmetom štatutárneho auditu, s uvedením:

  1. názvu účtovnej jednotky,
  2. dňa, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, a účtovného obdobia, ktorého sa účtovná závierka týka,
  3. postupov, ktoré sa na zostavenie účtovnej závierky použili s vymedzením rozsahu vykonaného štatutárneho auditu, ktoré obsahuje použité medzinárodné audítorské štandardy, podľa ktorých sa štatutárny audit vykonal.

Správa audítora ďalej obsahuje názor, ktorým štatutárny audítor vyjadruje, či účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie a výsledku hospodárenia podľa osobitného predpisu alebo medzinárodných účtovných štandardov, pričom názor štatutárneho audítora môže byť nepodmienený, podmienený alebo záporný.

Ak na základe dostupných informácií nie je možné, aby štatutárny audítor vyjadril svoj názor, správa audítora obsahuje odmietnutie vyjadrenia názoru. Odmietnutie názoru audítor najčastejšie zdôvodňuje konštatovaním, že vzhľadom na závažnosť skutočnosti uvedenej v odseku Základ pre odmietnutie názoru, nemohol získať dostatočné a vhodné audítorské dôkazy, ktoré by mu poskytli základ pre jeho názor. Z tohto dôvodu na účtovnú závierku nevyjadrí názor.

Štatutárny audítor môže v správe audítora uviesť skutočnosti, ktoré zdôrazní bez toho, aby vyjadril podmienený názor.

V niektorých prípadoch sa v správe audítora uvádza aj odsek o inej skutočnosti, ktorý nemusí obsahovať každá správa audítora, vkladá sa v prípadoch, keď podľa audítorských štandardov štatutárny audítor deklaruje istú skutočnosť, ktorá je z určitého dôvodu dôležitá. Príkladom, môže byť napr. striedanie audítorov, ktorí o tejto skutočnosti užívateľa týmto spôsobom informujú.

V audítorskej správe sa uvádza aj vyjadrenie ku všetkým významným neistotám súvisiacim s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré môžu viesť k závažným pochybnostiam o schopnosti účtovnej jednotky nepretržite pokračovať v činnosti.

Správu audítora je štatutárny audítor povinný vypracovať písomne a uviesť v nej svoje meno, priezvisko, číslo licencie, dátum vyhotovenia správy audítora a podpis. V mene audítorskej spoločnosti podpisuje správu audítora kľúčový štatutárny audítor, ktorý štatutárny audit vykonal, pričom uvedie svoje meno, priezvisko, číslo licencie, obchodné meno, sídlo a číslo licencie audítorskej spoločnosti, dátum vyhotovenia správy audítora a podpis.


Zoznam článkov