pixelcode

Typy audítorských názorov

Nepodmienený názor

Je najlepší možný názor audítora, v ktorom konštatuje, že podľa jeho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti a výsledku jej hospodárenia podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Podmienený názor

V tomto prípade audítor konštatuje, že okrem možných vplyvov skutočností opísaných v odseku Základ pre podmienený názor, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti a výsledku jej hospodárenia podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Záporný názor

Pri zápornom názore, bohužiaľ, audítor konštatuje, že podľa jeho názoru vzhľadom na závažnosť skutočnosti uvedenej v odseku Základ pre záporný názor, účtovná závierka neposkytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti a jej hospodárenia podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Odmietnutie názoru

Odmietnutie názoru audítor najčastejšie zdôvodňuje konštatovaním, že vzhľadom na závažnosť skutočnosti uvedenej v odseku Základ pre odmietnutie názoru, nemohol získať dostatočné a vhodné audítorské dôkazy, ktoré by mu poskytli základ pre jeho názor. Z tohto dôvodu na účtovnú závierku nevyjadrí názor.

Zdôraznenie skutočnosti v správe audítora

Ďalej môžu byť v správe uvedené aj ďalšie skutočnosti doplňujúce vyššie uvedené názory štatutárneho audítora. Zdôraznenie skutočnosti je odstavec v správe audítora, ktorý upozorňuje na skutočnosti náležite vykázané alebo vysvetlené a popísané v účtovnej závierke, ktoré sú podľa úsudku audítora natoľko dôležité, že sú zásadné pre pochopenie účtovnej závierky iným užívateľom.

Iné skutočnosti v správe audítora

Je opäť odstavec v správe audítora, ktorý upozorňuje na skutočnosť, ktorá nie je žiadnym iným spôsobom vykázaná ani vysvetlená a popísaná v účtovnej závierke. Podľa úsudku audítora je to relevantné pre pochopenie auditu a vkladá sa v prípadoch, keď podľa audítorských štandardov audítor deklaruje istú skutočnosť, ktorá je z určitého dôvodu dôležitá.


Zoznam článkov