pixelcode

Odvody SZČO do zdravotnej poisťovne v roku 2019

Prvý riadny termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 uplynul 1.4. 2019 a mnohé samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej len SZČO) určite zaujíma, aké odvody budú musieť do zdravotnej poisťovne zaplatiť od budúceho roka. V tomto článku sa každá SZČO môže dozvedieť výšku minimálnych a maximálnych odvodov platnú od 1.1. 2019, ako si vypočítať výšku odvodov a aj odkedy táto odvodová povinnosť vznikne a kedy bude odvody musieť platiť.

Odvody SZČO do zdravotnej poisťovne v roku 2019

Maximálne odvody SZČO do Zdravotnej poisťovne

Zlou správou pre SZČO, ktoré dosahujú vysoké príjmy zo svojej činnosti je fakt, že od 1.1. 2017 bol maximálny vymeriavací základ pre výpočet odvodov do zdravotnej poisťovne zrušený, a z toho dôvodu nie je určená konkrétna suma, ktorú SZČO môže zaplatiť maximálne, je to vždy individuálne – prípad od prípadu.

Minimálne odvody SZČO do Zdravotnej poisťovne

Na druhej strane, tou lepšou správou je, že SZČO, ktoré zo svojej činnosti dosahujú nízke príjmy a ich minimálny mesačný vymeriavací základ pre výpočet odvodov zdravotného poistenia je 477 Eur budú od 1.1. 2019 platiť minimálne odvody – mesačné preddavky na zdravotné a to vo výške 66,78 Eur, čo predstavuje 14 % z vyššie uvedeného minimálneho mesačného vymeriavacieho základu. V prípade SZČO so zdravotným postihnutím je tento minimálny mesačný preddavok o 50 % nižší, čo predstavuje sumu 33,39 Eur.

V čase publikácie tohto článku je však už zrejmé, že mnohé SZČO sa s týmito číslami stretli, nakoľko výšku preddavku na zdravotné poistenia platnú od 1.1. 2019 Vám príslušná zdravotná poisťovňa oznámila na základe výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2017. Avšak vždy je dobré vedieť si skontrolovať, či Vám príslušná zdravotná poisťovňa vypočítala mesačné preddavky na zdravotné poistenie správne, ako aj vedieť si urobiť predbežný výpočet (berúci do úvahy aktuálne platnú legislatívu) na základe už podaného daňového priznania v prvom riadnom termíne ešte pred tým, ako tak urobí zdravotná poisťovňa.


Výpočet odvodov SZČO na zdravotné poistenie

V súčasnosti si každá SZČO môže skontrolovať a prepočítať výšku odvodov - mesačnej preddavkovej platby na zdravotné poistenie prostredníctvom odvodových kalkulačiek dostupných na internetových stránkach príslušných zdravotných poisťovní. To je ten jednoduchší spôsob. Ak ste však v počítaní zdatní a radšej si vypočítate výšku mesačných preddavkov na zdravotné poistenie sami, nižšie nájdete celý postup výpočtu. Pri výpočte platia dve všeobecné zásady, ktoré treba poznať:

  • Pri výpočte mesačného vymeriavacieho základu sa berie do úvahy len počet mesiacov, počas ktorých SZČO vykonával samostatne zárobkovú činnosť.
  • Sadzba poistného na zdravotné poistenie je 14 % z mesačného vymeriavacieho základu.

Tento postup neuplatňuje začínajúci SZČO, ktorý ihneď od vzniku svojej samostatne zárobkovej činnosti platí minimálne odvody – minimálny preddavok na zdravotné poistenie, v roku 2019 je to 66,78 Eur. Ak sa jedná o SZČO so zdravotným postihnutím, platí len polovicu z tohto minimálneho preddavku. Začínajúce SZČO môžu uplatniť nasledujúci postup výpočtu preddavkov na zdravotné poistenie až po podaní svojho prvého daňového priznania.


Výpočet mesačných preddavkov do zdravotnej poisťovne

  • V daňovom priznaní k dani z príjmov, ktoré SZČO podala (jedná sa o daňové priznanie fyzických osôb typ B) spočítame sumu uvedenú na riadku 43 so sumami uvedenými v prílohe 3 tohto daňového priznania na riadku 11 a na riadku 13. Taktiež môžete urobiť aj súčet riadku 43 s riadkom s názvom „Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“, ktorý sa nachádza v Tabuľke č.1, ODDIELu VI. Daňového priznania. Obe alternatívy súčtu sú správne.
  • Súčet týchto troch riadkov vydelíme číslom 1,486 (jedná sa o všeobecne platný koeficient)
  • Výsledok následne vydelíme len počtom mesiacov, počas ktorých SZČO vykonával samostatne zárobkovú činnosť a dostaneme mesačný vymeriavací základ pre platenie odvodov do zdravotnej poisťovne.
  • Posledným krokom je už len vyčísliť 14 % z tohto výsledného mesačného vymeriavacieho základu, ktoré sa rovnajú výške mesačnej preddavkovej platby poistného na zdravotné poistenie.

Odvody SZČO do zdravotnej poisťovne v roku 2019

Praktický príklad výpočtu mesačných preddavkov do zdravotnej poisťovne

  • SZČO má na riadku 43 sumu 5 325,14 Eur. Na riadku s názvom „Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“, ktorý sa nachádza v Tabuľke č.1, ODDIELu VI. Daňového priznania má sumu 3 556,26 Eur. Súčet je 8 881,40Eur.
  • 8 881,40/1,486 = 5 976,72 Eur
  • Za predpokladu, že samostatne zárobkovú činnosť vykonával celý rok (12 mesiacov) počítame: 5 976,72/12 = 498,06 Eur
  • 14 % z 498,06 = 69,72 Eur, čo je výška mesačnej preddavkovej platby pre takúto SZČO.

Odkedy SZČO vzniká povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne?

Povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne vzniká ihneď od začatia výkonu samostatnej zárobkovej činnosti, napr. hneď od založenia živnosti. Ako už bolo vyššie spomenuté, začínajúce SZČO budú platiť minimálny odvod – minimálny mesačný preddavok na zdravotné poistenie. Začínajúcej SZČO bude zdravotná poisťovňa vymeriavať novú výšku preddavkov na zdravotné poistenie až v nasledujúcom roku od začatia svojej samostatne zárobkovej činnosti a nová výška preddavkov mu bude oznámená listom alebo prostredníctvom elektronickej pobočky príslušnej zdravotnej poisťovne.

Nové preddavky si však môžete vypočítať aj v predstihu na základe nami uvedeného výpočtu a Vami podaného daňového priznania. Nový výmer preddavkov na zdravotné poistenie je vždy platný od 1. januára roka nasledujúceho po vykonaní ročného zúčtovania zdravotnou poisťovňou – po obdržaní listu alebo elektronického oznámenia od príslušnej zdravotnej poisťovne.


Praktický príklad - odkedy SZČO vzniká povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne?

SZČO začne svoju samostatne zárobkovú činnosť v auguste 2018, odvtedy mu vzniká povinnosť platiť odvody na zdravotné poistenie. To znamená, že odvtedy každý mesiac platí minimálny mesačný preddavok na zdravotné poistenie. V priebehu roku 2019 príslušná zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie a listom alebo elektronickým oznámením informuje SZČO o novej výške mesačných preddavkov na zdravotné poistenie. Novú výšku preddavkov začne SZČO platiť až od 1.1.2020, dovtedy stále platí minimálny preddavok na zdravotné poistenie.


Dokedy je treba zaplatiť odvody na zdravotné poistenie?

Pri platbe odvodov na zdravotné poistenie SZČO z pravidla platí, že tieto odvody sa platia vždy mesiac pozadu. Preddavok na zdravotné poistenie je každá SZČO povinná zaplatiť najneskôr do 8. dňa nasledujúceho mesiaca. To znamená, že preddavok za január je splatný najneskôr do 8. februára, atď. Príslušné zdravotné poisťovne odporúčajú úhradu preddavku vykonať 2-3 dni pred jej splatnosťou z dôvodov spracovania Vašej platby v banke. Môžete sa tak vyhnúť prípadným nepríjemnostiam s oneskorením platby.

Veríme, že náš článok Vám pomohol zorientovať sa v oblasti odvodov SZČO do zdravotnej poisťovne. Ak by ste potrebovali v tejto alebo inej účtovnej oblasti poradiť, prosím kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.


Zoznam článkov